ZAWIADOMIENIE

Regaty o Puchar Gdańska

  TEC 7,8; 6,8; 5,8 , 4,0

 

 

 1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
 • Regaty rozegrane zostaną w dniach 29-30.09.2018 r. dla klasy TECHNO
  Miejscem regat jest Martwa Wisła obok rozlewiska Wisły Śmiałej, baza Ośrodek MOS
  Jacht Klub Stoczni Gdańskiej, 80-643 Gdańsku w Gdańsku ul. Przełom 9
 • Start do pierwszego wyścigu regat w dniu 29.09.2018 r. o godz. 1200.
 1. ORGANIZATOR

Organizatorem regat jest Gdański Klub Żeglarski

2.1 PARTNERZY

– Biuro Prezydenta do Spraw Sportu w Gdańsku

– Firma INVESTA

– Gdański Ośrodek Sportu

 

 1. BIURO REGAT

Biuro Regat mieścić się będzie na terenie przystani żeglarskiej Jacht Klub Stoczni Gdańskiej.

 1. PRZEPISY
 • Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF.
 1. ZGŁOSZENIA DO REGAT

5.1 Zgłoszeń należy dokonać, e-mailem na adres regaty@gkz.gda.pl w terminie do 28.09.2018 r.

5.2 Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w Biurze Regat w dniu 29.09.2018 r. w godz.
od 930 do 1030 .

5.3 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:

 • dowód wpłaty wpisowego do regat;
 • aktualne badanie lekarza sportowego;
 • licencja sportowa
 • ubezpieczenie OC;
 • certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłoszonej deski windsurfingowej z ustalonym numerem klasowym;
 • licencja PZŻ na reklamę indywidualną
 1. WYMAGANIA DLA ZAWODNIKÓW
 • W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.
 • Opłata wpisowa do regat dla zawodników:

– we wszystkich klasach 60zł,

nr konta klubowego  02 2340 0009 0230 2180 0000 0060

 

 1. PROGRAM REGAT

sobota 29.09.18 r. – godz. 09 30 – 10 30  zgłoszenia do regat

godz. 1100 Otwarcie
godz. 12 00 wyścigi
30.09.18 r .-  godz. 11 00 – 15 00  wyścigi
o godz. 16 00. Zakończenie regat

7.1 Planowane jest rozegranie 7 wyścigów

7.2 W dniu 30.09.2018 r. sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godzinie 14.00

 1. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Będzie przedstawiona i rozdana w dniu 29.09.18 r. w biurze regat podczas przyjmowania zgłoszeń.

 1. POMIARY KONTROLNE

Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi dokonane zostaną podczas regat.

 1. PUNKTACJA

Przewiduje się rozegranie 7 wyścigów. Przy rozegraniu 3  wyścigów regaty zostaną uznane za ważne.

 1. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

 1. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 1. NAGRODY.

Pierwsza 3 w każdej grupie otrzyma puchary oraz nagrody rzeczowe. Pierwsze sześć osób otrzymuje pamiątkowe dyplomy.

 1. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

 1. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Uczestnicy mogą skorzystać z zakwaterowania i wyżywienia w COSA AZS w Gdańsku wszystkie szczegóły na stronie www.hotelgalion.pl

 

Gdańskiego Klubu Żeglarskiego
Grzegorz Mańkucki 502 261 861
<grzegorz.mankucki@wp.pl>